Projektovanie a inžiniering v elektroenergetikeOblasť projektovania patrí medzi hlavné činnosti našej spoločnosti. Predmetom činnosti sú dodávky projektovo-inžinierských činností pre oblasť elektroenergetiky. V rámci svojich činností zabezpečujeme predprojektovú, projektovú prípravu, a výkon inžinierských činností pre realizáciu stavieb. Asi 90 % projektových výkonov realizuje spoločnosť v oblasti elektroenergetiky a priemyselných stavieb, kde ide o návrh sekundárnych obvodov a silových častí na napäťovej úrovní NN, VN, VVN.
Dlhoročné skúsenosti projektantov ešte pred založením spoločnosti, vedú vždy k úspešným realizáciám jednotlivých projektov.

  Rozsah projekčných prác:

 • komplexná príprava stavieb v elektroenergetike
 • vypracovanie štúdii
 • stanovenie časových a finančných nárokov
 • príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie
 • príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s napäťovou úrovňou: NN, VN, VVN
 • príprava montážnej projektovej dokumentácie
 • projekt organizácie výstavby
 • inžinierska činnosť
 • zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
 • poradenská činnosť
 • výkon autorského dozoru
 • projektový manažment – vedenie stavieb


 • V poslednej dobe ja na Slovensku možnosť výhodnej investície do fotovoltaických elektrárni, bioplynových staníc, kogeneračných jednotiek.

  Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí:
 • projektovú prípravu a projektový manažment fotovoltaických elektrárni, bioplynových staníc, kogeneračných jednotiek
 • realizáciu stavby na kľúč


 • Zoznam projektovaných celkov:

  Rozvodňa 0,4 kV
  Rozvodňa 6 kV, 22 kV - primárna (silová) a sekundárna technika
 • stavebné prípravy
 • kobkové rozvodne VN
 • skriňové rozvodne VN

 • Rozvodňa 110 kV - primárna (silová) a sekundárna technika
 • stavebné prípravy
 • hlavné oceľové konštrukcie (HOK)
 • pomocné oceľové konštrukcie (POK)
 • odpájače VVN a zapojenie pohonov
 • vypínače VVN a zapojenie pohonov
 • PTP, PTN
 • obmädzovače prepätia VVN
 • káblové koncovky VVN
 • lanové, rúrové prepoje
 • káblové kanály
 • ochrana proti atmosferickej elektrine

 • Väzby na rozvodňu 220 kV a 400 kV
  Väzby na riadiaci informačný systém (RIS)
  Digitálne ochrany transformátorov, odporníkov a vedení VVN, VN
  Meranie a kvalita elektrickej energie VVN, VN, NN
  Regulácia transformátorov VVN/VN a tlmiviek VN
  Prenosové cesty

  Vlastná spotreba
 • stavebné prípravy
 • transformátory VN/NN
 • rozvádzače AC, DC, usmerňovače, invertor, konvertor
 • akumulátorovne

 • Stanovištia transformátorov - primárna (silová) a sekundárna technika
 • stavebné prípravy
 • transformátory VVN/VN, VN/NN
 • pomocné oceľové konštrukcie
 • káblové prepoje a ukončenie káblov
 • pásové a lanové prepoje

 • Stanovištia tlmiviek a odporníkov - primárna (silová) a sekundárna technika
 • stavebné prípravy
 • tlmivky a odporníky VN
 • pomocné oceľové konštrukcie
 • odpájače VN a zapojenie pohonov
 • pásové a káblové prepoje

 • Káblové, vzdušné rozvody, prípojky VN, NN
  BSP a spínacie stanice VN/VN
  Murované, kioskové a stožiarové trafostanice VN/NN

  Fotovoltaická resp. fotovoltická elektráreň 1 MW
 • fotovoltaické resp. fotovoltické panely
 • AC a DC rozvody
 • striedače DC/AC
 • kiosková trafostanica vrátane nízkostratového transformátora VN/NN, digitálnej ochrany, RIS a merania, VN, NN rozvádzača a záložného napájania
 • ochrana proti atmosferickej elektrine
 • vyvedenie výkonu cez úsekový odpájač na VN vedenie

 • Fotovoltaická resp. fotovoltická elektráreň do 100 kW
 • stavebné prípravy, návrh konštrukcie
 • fotovoltaické resp. fotovoltické panely
 • AC a DC rozvody
 • striedače DC/AC
 • digitálna ochrana pre HRM, meranie el. energie
 • ochrana proti atmosferickej elektrine
 • vyvedenie výkonu do NN siete

 • Bioplynové stanice, kogeneračné jednotky
 • stavebné prípravy
 • NN rozvody
 • kompenzácia účinníka
 • kiosková resp. murovaná trafostanica vrátane nízkostratového transformátora VN/NN, digitálnej ochrany, RIS a merania, NN a VN rozvádzača resp. kobky a záložného napájania
 • ochrana proti atmosferickej elektrine
 • vyvedenie výkonu cez úsekový odpájač na VN vedenie  | Design : www.360virtualne.sk   author: www.360virtualne.sk